ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

แชร์สิ่งนี้ให้เพื่อนๆ

ภาพถ่ายแผนผันทางอากาศอของโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง

ชื่อหมู่บ้าน   บ้านแม่ระเมิง   หมู่ 8  ตำบลแม่สอง  อำเภอท่าสองยาง  จังหวัดตาก

ลักษณะทั่วไปของหมู่บ้าน
บ้านแม่ระเมิง ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงตามแนวเทือกเขาถนนธงชัย มีเขตแดนติดต่อกับประเทศพม่า ราษฎรส่วนมากเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง จากสภาพของพื้นที่และความเชื่อของบรรพบุรุษชาวบ้าน จึงอยู่เป็นหย่อมบ้าน (ป๊อก) หย่อมและ 50 – 60 หลังคาเรือน จำนวนหย่อมบ้านขึ้นอยู่กับวงศ์ตระกูลหลายๆ หย่อมรวมกันเป็นหมู่บ้าน ประกอบอาชีพแบบพึ่งพาธรรมชาติเพื่อเลี้ยงชีพ

อาณาเขตของหมู่บ้านทางการปกครอง
ทิศเหนือ ติดกับตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
ทิศตะวันออก ติดกับตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ทิศใต้ ติดกับตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
ทิศตะวันตก ติดกับตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

การคมนาคม
สามารถเดินทางโดยรถยนต์ได้ทุกฤดู ระยะทางจากหมู่บ้านแม่ระเมิง ถึงองค์การบริการส่วนตำบลแม่สอง ถนนบ้านแม่สลิดหลวง – บ้านแม่ระเมิง เป็นถนนลาดยาง ระยะทาง 32 กิโลเมตร จากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอง เดินทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 ถึงอำเภอท่าสองยาง ระยะทาง 30 กิโลเมตร จากอำเภอท่าสองยางถึงศาลากลางจังหวัดตาก ระยะทาง 167 กิโลเมตร

ภาษา / ศาสนา
ใช้ภาษากะเหรี่ยงในชีวิตประจำวัน และสามารถใช้ภาษาไทยในการพูดและเขียนสื่อสารได้ ส่านใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และนับถือศาสนาคริสต์

จำนวนประชากร
จำนวน 2,480 คน เป็นชาย 1,125 คน เป็นหญิง 1,355 คน