กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แชร์สิ่งนี้ให้เพื่อนๆ

นายสุรสิทธิ์ รอดประเสริฐ

นายสุรสิทธิ์ รอดประเสริฐ

ครู คศ.2

นายสุรสิทธิ์ รอดประเสริฐ

ครู คศ.2

นางจิราพรรณ ใจวงศ์

นางจิราพรรณ ใจวงศ์

ครู คศ.1

นางจิราพรรณ ใจวงศ์

ครู คศ.1

นายสุดแดน อุดมไพรสนธ์

นายสุดแดน อุดมไพรสนธ์

ครู คศ.1

นายสุดแดน อุดมไพรสนธ์

ครู คศ.1

นายนิรัดร์ ผาแสนเถิน

นายนิรัดร์ ผาแสนเถิน

ครู คศ.1

นายนิรัดร์ ผาแสนเถิน

ครู คศ.1

นางปัฐกานต์ เลิศภา

นางปัฐกานต์ เลิศภา

ครู คศ.1

นางปัฐกานต์ เลิศภา

ครู คศ.1

นางสาวจันทร์แรม หมายสุขเกษม

นางสาวจันทร์แรม หมายสุขเกษม

ครูผู้ช่วย

นางสาวจันทร์แรม หมายสุขเกษม

ครูผู้ช่วย