ประวัติโรงเรียน

แชร์สิ่งนี้ให้เพื่อนๆ

โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก  มีพื้นที่ 35 ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้ปี พ.ศ. 2533

ปี พ.ศ.2516 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ ป 1 ช ขนาด 3 ห้องเรียน และก่อสร้างส้วม 1 หลัง 2 ที่นั่ง แบบกรมสามัญ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และได้ทำพิธีเปิดเรียนเมื่อวันที่ 13  พฤษภาคม  พ.ศ. 2516  มีนายประสาศน์ สุวรรณคำ  นายอำเภอท่าสองยาง  มาทำพิธีเปิด

ปี พ.ศ.2540 – 2543  เปิดขยายห้องเรียนเป็นห้องเรียนเคลื่อนที่ (ห้องเรียนสาขา) ในพื้นที่เขต บริการ จำนวน 13 ห้องเรียนสาขา 1 โรงเรียนสาขา

ปี พ.ศ.2542  เปิดขยายชั้นเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ปี พ.ศ.2548 เข้าเป็นโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้รับพระราชทานอาคารเรียน แบบ สปช 105/29 จำนวน  1 หลัง ขนาด 8  ห้องเรียน  และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเรียน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2548     

ปี พ.ศ.2548 ห้องเรียนสาขา จำนวน  6  ห้องเรียนสาขา ได้แก่ ห้องเรียนสาขาบ้านบอโบ๊ะคี, ห้องเรียนสาขาบ้านเบ๊าะโบ๊ะโกร, ห้องเรียนสาขาบ้านเคลอะเดคี, ห้องเรียนสาขาบ้านทีเสาะคี, ห้องเรียนสาขาบ้านโบ๊ะซู่ลู่, ห้องเรียนสาขาบ้านทีโบ๊ะคี เข้าเป็นโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ปี พ.ศ.2551  เปิดขยายชั้นเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ช่วงชั้นที่ 4 (สายศิลป์ – ทั่วไป) 

ปี พ.ศ.2552  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียน ครั้งที่ 2 เมื่อวันอังคารที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2552

ที่ตั้งและอาณาเขต

            ทิศเหนือ            ติดกับ   ถนนสายบ้านแม่สลิดหลวง – แม่ระเมิง      

            ทิศตะวันออก     ติดกับ   ลำห้วยแม่ระเมิง

            ทิศใต้                ติดกับ   ติดห้วยแม่ระเมิง

            ทิศตะวันตก       ติดกับ   ติดเขตอุทยานแห่งชาติแม่เมย